Dit is het privacy statement van Rijschool Matse, gevestigd te De Bilt aan het Henri Dunantplein 54 verder te noemen de “rijschool”

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens die u aan ons verstrekt incl. Bsn-nummer, Iban nummer en / of medische en psychische aandoeningen. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Alle privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden vrijwillig door uw afgestaan en nimmer onder dwang verplicht deze met ons te delen.

De ontvangen gegevens kunnen wij alvorens hebben verkregen: Via het inschrijfformulier op de website, via e-mail, via een berichten app op de mobiele telefoon, mondeling al dan niet telefonisch, via social media of een bekende in uw nabije omgeving.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rijschool Matse. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters, voor- en achternaam

Adresgegevens, incl. postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

BSN-nummer

CBR-kandidaat nummer

Bankrekeningnummer

Medische, lichamelijke of geestelijke aandoeningen, ziektes en stoornissen

Wij vererken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • NAW: Voor de gegevens op de factuur, lesovereenkomst en leskaart en het boekhoudpakket te noemen Asperion.
 • Naam: Hoe u aan te spreken
 • Naam: Wie de contactpersoon is
 • Adres: Om te weten waar (over het algemeen) wordt afgesproken
 • Telefoon: U te kunnen bellen / berichten via sms, WhatsApp
 • E-mail: U te kunnen contacten in de vorm van een e-mail, geen spam of reclame
 • Geslacht: Te weten of er te maken is met het vrouwelijke of mannelijke geslacht
 • Geboortedatum: Te weten of de leeftijd voor het rijonderricht is bereikt
 • BSN-nummer: Indien dit nodig is bij het CBR (alleen i.o.m. klant)
 • CBR-kandidaat nummer: toont het CBR in het rijscholen systeem en zal worden gebruikt bij contact met het CBR
 • Bankrekeningnummer: Afhandelen van betalingen en gebruikt in het boekhoudpakket Asperion
 • Medische informatie: Om u te helpen, ondersteunen of juiste stappen te ondernemen tijdens de rijopleiding en het rijbewijs te behalen
 • Medische informatie: Voorkomen dat het onmogelijk is het rijbewijs te behalen

Wij bewaren uw lesovereenkomst(en) en leskaart met daarop uw gegevens tot 10 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door een e-mail naar info@rijschoolmatse.nl te sturen.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons tussen zit. Wij gebruiken hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Onlineafspraken.nl

Automatisch afspraken herinneringen worden doorgegeven via email en sms

Maximaal 2 e-mails en 1 sms bericht per afspraak

Dropbox.com

Synchronisatie tussen de computer, tablet en de server van Dropbox

Bij Dropbox is privacy een belangrijk item en kunnen deze niet door derden worden bekeken. Het wachtwoord wat bij het account hoort is een zogenoemd sterk wachtwoord en bevat meer dan 10 tekens, hoofdletters, cijfers en bijzondere leestekens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rijschool Matse maakt geen gebruik van cookies, er worden geen analyses bijgehouden, IP-adressen van bezoekers of anderzijds informatie.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolmatse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met M.L. Matse directeur Rijschool Matse op 0613109069 of email naar martijn@rijschoolmatse.nl

Rijschool Matse krijgt een 4.7/5 op basis van 21 beoordelingen.